Súhlas s používaním cookies | Aby naša stránka fungovala, potrebujeme používať tzv. cookies. Nevyhnutné cookies používať musíme, ale budeme radiť, ak nám dáte súhlas aj na používanie analytických cookies. Viac informácií o cookies...

Štatút spotrebiteľskej súťaže

Súťaž o vecné výhry - produkty Annie Sloan.

Štatút spotrebiteľskej súťaže (ďalej len Štatút) upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: NaVidieku.sk s.r.o.
Sídlo: Kadnárova 62, 831 53 Bratislava
IČO: 47700203

Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sro, Vložka číslo: 97909/B zo dňa 12.3.2014

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 1.8.2022 do 30.9.2022.
Súťažné projekty môžete zasielať na emailovú adresu sutaz@anniesloan.sk do 31.8.2022.
Hlasovanie za projekty bude možné od momentu zverejnenia projektu na stránke letná súťaž s Annie Sloan 2022 až do 30.9.2022
Určenie víťazov prebehne najneskôr 15.10.2022

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby (ďalej ako „FO“) spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu staršie ako 16 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej ako "súťažiaci“ alebo „účastník súťaže")

Súťaže sa nemajú právo zúčastniť FO, ktoré sú zamestnancami organizátora a ostatní predajcovia značky Annie Sloan na Slovensku a ich zamestnanci. Súťaže sa ďalej nemajú právo zúčastniť blízke osoby (§116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) osôb uvedených v predchádzajúcej vete.

Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže poslal svoj projekt na renováciu / redizajn ktorého použil ľubovoľné produkty z portfólia Annie Sloan. Je potrebné pridať fotografiu (ideálne aspoň 3), stručný popis, aké produkty a odtiene boli použité, meno, priezvisko, emailovú adresu a telefón. Údaje je potrebné odoslať na email sutaz@anniesloan.sk

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo projekt do súťaže nezaradiť bez uvedenia dôvodu.

Účastník súťaže odoslaním svojho projektu udeľuje Oranizátorovi právo zverejniť fotografie a popis projektu na stránkach www.anniesloan.sk a ich použitie (aj opakované) na prezentáciu na iných internetových kanáloch ako napr. facebook alebo instagram alebo iná webová stránka. Tento súhlas udeľuje Účastník súťaže na dobu neurčitú.

Výhra
Projekty usporiadame podľa počtu získaných hlasov zostupne (od najvyššieho počtu hlasov po najnižší) a podľa umiestenia v poradí získa projekt cenu:

1. miesto - produkty Annie Sloan podľa vlastného výberu v hodnote 200 €
2. miesto - produkty Annie Sloan podľa vlastného výberu v hodnote 150 €
3. miesto - produkty Annie Sloan podľa vlastného výberu v hodnote 100 €
4. miesto - produkty Annie Sloan podľa vlastného výberu v hodnote 80 €
5. - 10. miesto - produkty Annie Sloan podľa vlastného výberu v hodnote 50 €

V prípade rovnosti počtu hlasov rozhodne o konečnom poradí žrebovanie.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Všetky prijaté a akceptované projekty budú zverejnené na stránke letná súťaž s Annie Sloan 2022, kde za nich bude možné hlasovať. Hlasovania sa môže zúčastník každý návštevník stránky letná súťaž s Annie Sloan 2022 a to tak, že v detaile projektu klikne na tlačidlo "Hlasovať za projekt!". Hlasovať je možné aj za viac projektov, avšak jednému projektu môže návštevník stránky odovzdať iba jeden hlas.

Jedinečnosť hlasovania je zabezpečená technickou kontrolou jedinečnosti IP adresy internetového pripojenia a zariadenia, z ktorého sa hlasuje. Toto určenie jedinečnosti nemusí byt za všetkých podmienok vyhodnotené správne. Hlasovanie, ktoré bude z tohto dôvodu odmietnuté, nie je možné nijako dodatočne započítať, reklamovať ani inak kompenzovať alebo uznať ako platný hlas.

Poradie víťazov určí počet získaných hlasov za projekt usporiadných zostupne (od najvyššieho počtu hlasov po najnižší). Výhru získava 10 projektov, ktoré sa umiestnia v tomto poradí na miestach 1 až 10. V prípade rovnosti hlasov rozhodne o konečnom poradí žrebovanie.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke Annie Sloan Slovensko a na stránke letná súťaž s Annie Sloan 2022. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom správy na facebooku, prípadne emailom.

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 10 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná kuriérskou spoločnosťou alebo poštou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov
Poskytnuté osobné údaje budú použité len na zabezpečenie doručenia výhry, nebudú ukladané do žiadnych informačných systémov Orgaznizátora a nebudú použité na žiadne iné účely.
Na facebookovej stránke Annie Sloan Slovensko a stránke letná súťaž s Annie Sloan 2022 bude zverejené iba meno a priezvisko výhercu.

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto Štatútom, porozumel mu a súhlasí s ním.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Akékoľvek zmeny pravidiel súťaže nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia tohto štatútu.

V Bratislave, dňa 1.7.2022